Toppbild för ängsslåttersidan

Ängen på Älmhestra

Under åren 1853-80 varierade slåtterns början mellan 8 och 18 juli. Medelvärdet ligger mellan 13 och 14 juli. Under 1885-98 varierade slåtterstarten mellan 1 och 13 juli med 8 juli som medelvärde.
Slåttern klarades av på två till tre veckor 1853-73 och mellan 9 dagar och två veckor 1873-98. Bärgningen ägde delvis rum parallellt med slåttern. Endast fyra år har uppgifter om både ”avslagit” och ”bärgat” Två av åren fick man in höet redan dagen efter sista slåtterdagen, vilket tyder på bra väderlek och lättorkat hö, och två år kördes sista höet in en vecka efter slåttern.

Mellan åren 1856 och 1882 anges under 19 år antalet mansdagsverken under slåttern. Stäckning och bärgningen är inte medräknad. Man kan konstatera en klar effektivitetsökning under perioden. Under perioden 1856-65 slås per mansdagsverke motsvarande 1,94 stackar och 1873-82 2,66 stackar. Delvis förklaras skillnaden med gynnsammare skördeår under den senare perioden, i genomsnitt bärgades 17 stackar mer per år.

Den 1859 införda klöverodlingen medförde viss ökad effektivitet för slåtterkarlen. I antalet redovisade stackar på Älmhestra ingår ju också klöverhö som odlades på åker. Medelvärdet för de tre åren utan klöverodling var 1,72 stackar. Det gick mycket lättare och fortare att slå en slät åker än en stenig och tuvig äng med träd och buskar. Dessutom avkastade klöver mer än ängshö och gav mer i varje liehugg. I ovan nämnda anteckningar från Ammarp framgår detta tydligt. En åker med 4:e årets gräs och en naturlig äng gav bägge fyra stackar hö. Tidsåtgången räknat i dagsverken var följande under slåtter och bärgning:

 

  Slåtter och räfsning   Bärgning   Areal
  man kvinna man kvinna tunnland
Åkern 1/4 1/8 1/4 1/4 1 3/14
Ängen 3 1/2 1 1/2 1/2 4 1/2

Ett tunnland är den yta som besåddes med en tunna utsäde, 4 936 m². En hektar äng krävde här drygt 2½ dagsverken.

Enligt Gunnar Johansson var de brukstillverkade liarna, som allt mer kom i bruk under senare hälften av 1800-talet, av betydligt högre kvalitet än de som smiddes av lokala smeder, vilket också bidrog till ökad effektivitet.

 


Samtal

Vid ett lagarbete ges möjlighet till avkopplande samtal vid pauserna.