Toppbild för ängsslåttersidan

Ängars hydrologi

Vattnets flöde över en äng

Vattnet och dess flöden bestämmer mycket av förhållandena för växterna på en äng. Det är underskott eller överflöd av vatten men även vattnets transport av näring betyder mycket.

Vattnet kommer i första hand som nederbörd. Det som regnar ner på marken sjunker till stor del ner och bildar mark- och grundvatten. Är myllan rik kan den hålla kvar mycket av vattnet men är det sandiga jordar eller bara ett tunt skikt av jord på berget försvinner det mesta av vattnet. Det är på dessa marker vi får de utpräglade torrängarna. Det blir också torrare på södersluttningar då den solvarma marken avdunstar mera vatten.

Längs sluttningarna finns ofta ett flöde av markvatten. Det finns mer hålrum i i matjordsskiktet och vattnet rinner lättare där. Detta vatten och den näring vattnet har med sig uppifrån utnyttjas av växterna och frodigheten ökar. Här är det lättare för konkurrensstarka arter att tränga undan mer svagväxande och artrikedomen blir inte lika stor som på torrare del av ängen. En speciellt rik äng är flôtängen där överskottsnäringen från gödselstaden fick rinna. All äng där det inte är så blött att det kan bildas torv kallas för torräng.

Längst ner på sluttningarna strömmar grundvatten ut. Här ligger sidvallsängen. När grundvattnet står högt blir det blött om fötterna här nere och de växter som vill överleva här måste tåla att bli blöta. Vinsten är att växterna inte behöver funktioner för att hushålla med vattnet och näringstillgången är bättre än uppe på torrängen. Här breder i naturen högörtsängar ut sig om inte trädskiktet är för tätt så att det skuggar bort örterna.

Mad

Maden är en specialform av fuktängar. De mest utpräglade maderna finns där meanderplan brett ut sig och vattendraget slingrar sig fram i en platt dalsänka. Dessa områden översvämmas vid höga vattenflöden, norröver ofta vid vårfloden. Det slam som dessa högflöden drar med sig sjunker ner och fastnar där vattnet silas fram på maderna och ger dessa därmed en naturlig gödsling. Därför av maderna ofta en god skörd.