Toppbild för ängsslåttersidan

Gör om din gräsmatta till äng!

Många skulle kunna göra om sin gräsmatta till äng. Gräsmattor är artfattiga men ängar är mycket artrika.

Bäst resultat får man på mager mark som inte beskuggas i någon större utsträckning. Här kan intressanta arter ha överlevt trots gräsklippning. Genom att avstå från klippning under vår och försommar kan man se vad som finns. I bästa fall är det bara att fortsättningsvis slå området som en äng. Halvparasitiska arter som skallra, kovall och ögontröst är ofta lätta att så in i befintlig grässvål. Flera arter ur dessa släkten är slåttergynnade och på senare decennier starkt tillbakaträngda. I sorkhögar, om man har sådana, kan man försöka så in andra ängsväxter. Vill man ha en äng som är typisk för bygden, bör man inte så in växter som inte finns eller har funnits i traktens flora.

Vanligtvis är det mycket svårt att så in ängsväxter i en redan befintlig grässvål. De plantor som redan finns på plats har ett stort övertag över små spirande groddplantor. För att lyckas med en övergång från gräsmatta till äng måste grässvålen fräsas upp. När den förmultnar frigörs kväve. Det är en fördel att beså marken med en ettårig gröda som tar upp mycket kväve, exempelvis höstråg. Vill man snabbt ha blommande mark kan man blanda utsädet med vackra ogräs som klätt, blåklint och riddarsporre. Det frömaterial av ängsväxter som används bör alltid vara av lokalt ursprung. För att få frö är det lättast att slå och samla in gräs från ängar i trakten. Finns inga ängar kvar går det bra med svagt betade eller nyss övergivna betesmarker där man med liens hjälp kan skörda gräs. Dagens betesmarker har i regel förr i tiden varit slåttermarker och har ungefär samma flora som en äng.

Om gräsmattan är för näringsrik med växter som maskros och hundkäx kan man utmagra jorden genom att sätta potatis utan att gödsla eller så exempelvis råg eller lin. Kanske behöver man göra detta under ett par tre år. Sedan kan man slå ett stycke på någon artrik äng och sedan lägga gräset på den odlade ytan. En tumregel är att slå dubbelt så stor yta som den som ska besås. Slåttern kan med fördel utföras vid ett par tillfällen för att få med frön från både tidigt och sent blommande arter. Det slagna gräset läggs ut detta över den planerade ängen. Efter att ha torkat två tre dagar räfsas det ihop och tas bort. Utläggning av ängshö kan kompletteras med fröinsamling av arter vars frö sannolikt inte följer med höet i någon större utsträckning, t.ex. vissa tidigt blommande växter.

 

 

Potatisodling

Potatisodling är ett bra sätt att svälta ut en gräsmatta där man vill skapa en äng.