Toppbild för ängsslåttersidan

Vinkel mellan orv och lie

Vinkeln mellan orvet och lien, skärvinkeln, är viktig för att slåttern ska bli lätt.

Är vinkeln för liten kommer inte eggen åt att nå det som ska skäras av. Är skärvinkeln för stor greppar lien om för mycket så det blir trögt och skärsträckan där stjälken möter liens egg blir så kort att lien inte orkar skära igenom innan strået viker sig.

En bra inställning kan man få om man ställer orvet rakt upp och ner och ser var eggen vid brommen är. Om man fäller undan lien ska liens spets möta samma punkt.

Denna inställning är bra för de flesta och vid höstning i kort och tätt gräs. När man höstar på en glesbevuxen myr vill man gärna kunna ta mer i varje tag och då är det fullt tillåtet att öka skärvinkeln.

Om inte fästet får ett bra grepp om lien kan vinkeln lätt ökas om man slår in lien i en tuva. Ett sätt att hindra lien från att vandra iväg i fästet är att sätta in en träpinne mellan brommen och fästets bakkant. Då hindras lien från att vandra iväg.

Mer om:

Infästning
Jordläggning
Balansering

Vid en normal inställning av vinkeln mellan lien och orvet ska liens spets ligga på samma avstånd från orvets överända som liens egg närmast orvet. Denna punkt markeras av pilen. Hamnar liens spets under den punkten blir det svårt att skära och om spetsen hamnar över tar lien för mycket. Om växtligheten är gles kan det vara motiverat att ”överställa” lien.